Deelproject 1

Sportvereniging, buurt en sociale cohesie

 

Het eerste deelproject zoomt in op de (nog) niet of nauwelijks onderzochte relatie tussen sportvereniging, buurt en sociale cohesie. De volgende vragen staan hierin centraal:

  • Welke verschillen doen zich voor in het lidmaatschap van sportclubs naar leeftijd en verschillende socio-economische groepen en tussen buurten (of kleinere gebieden) die verschillen in samenstelling van sociaal kapitaal?
  • In welke mate draagt verenigingslidmaatschap bij aan de toename van de sociale cohesie tussen en binnen groepen en op welke geografische schaal doet zich dit voor?
  • Welke verschillen bestaan er tussen sportverenigingen met betrekking tot sociale cohesie en de geografische schaal waaruit zij hun leden rekruteren?

 

Om deze vraagstukken te lijf te gaan, gebruiken we met toestemming van de deelnemende sportbonden de gegevens van de KISS-database en eventueel aanvullende eigen ledendatabases. De KISS-database bevat data over de woonlocatie (op postcodeniveau, PC4) en het geslacht en de leeftijd van leden van sportverenigingen, zodat de ledendichtheid per sport en per gebied kan worden bepaald. De KISS-database stelt ons in staat om de lidmaatschapsgegevens van sportverenigingen in verband te brengen met een rijkdom aan geografische data op een viercijferig postcodeniveau, inclusief gegevens over de eigendomswaarde van woningen, de etnische samenstelling, de inkomensverdeling de aanwezigheid van parken en speelveldjes en het aantal en type scholen. Omdat viercijferige postcodegebieden nog behoorlijk heterogeen zijn, zullen we de analyse verder specificeren door de lidmaatschapsdata te verbinden met relevante informatie uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB).

Met de koppeling van deze databestanden voeren wij de volgende analyses uit:

  • Voor homogene ruimtelijke eenheden bepalen we de relatieve lidmaatschapsgraad per sport voor verschillende leeftijdscohorten. De koppeling van KISS met SSB verschaft inzicht in de sportparticipatie naar leeftijd en voorkeuren voor specifieke sporten, gerelateerd aan de socio-economische samenstelling van buurten.
  • Omdat lidmaatschap bekend is, zal tevens een analyse worden gemaakt van de mate waarin sportbeoefenaars in een specifiek gebied lid zijn van dezelfde of verschillende verenigingen. Een entropie-maat zal worden gehanteerd om de mate van homogeniteit (uniformiteit) en heterogeniteit (diversiteit) in verenigingslidmaatschap uit te drukken. Deze analyse brengt tot uitdrukking in welke mate sociale netwerken gebaseerd op clublidmaatschap overeenkomen met lokale sociale netwerken. Dit zal worden per tak van sport worden berekend, aangezien de ruimtelijke schaal van sporten sterk kan verschillen (bijvoorbeeld schaatsen versus voetbal).

 

De KISS-database is operationeel sinds 2010 en wordt ieder jaar bijgewerkt, zodat de komende jaren trenddata beschikbaar komen. In aanvulling hierop gaan de databases van een aantal sportbonden verder terug. Waar mogelijk zal de bovenstaande analyse op die historische gegevens worden toegepast, zodat trends in verenigingslidmaatschap voor specifieke locaties en sporten kunnen worden bepaald. We willen daarbij locaties identificeren waar het verenigingslidmaatschap toegenomen, afgenomen of stabiel gebleven is. Deze trends zullen worden afgezet tegen demografische trends in dezelfde gebieden.

Aanvullende analyses worden gericht op verenigingen. Door verenigingen te beschouwen als netwerken analyseren we de spreiding naar leeftijd, geslacht en ruimtelijke spreiding en maken we de volgende analyses:

  • Verenigingen worden geanalyseerd naar de mate van homogeniteit door entropie-maten te berekenen op de dimensies leeftijd en geslacht.
  • De ruimtelijke schaal van verenigingen wordt geanalyseerd in termen van het gemiddelde en de mediaan van de afstand tussen de vereniging en de woonlocatie van de leden, evenals door de variantie van deze afstanden.
  • Door koppeling van KISS en SSB wordt een maat voor de heterogeniteit van sportverenigingen ontwikkeld, op basis van buurtkenmerken (opleiding, inkomensniveau, etniciteit) van de woonlocaties van de leden (op PC6-niveau).
  • Op basis van de genoemde indicatoren wordt een typologie van sportverenigingen geconstrueerd die de ruimtelijke schaal en diversiteit van sportverenigingen in kaart brengt. De typologie zal worden gebruikt om te onderzoeken in hoeverre het netwerk van verenigingen verschilt per tak van sport maar ook per ruimtelijk gebied (stad versus dorp of tussen provincies).

 

Net als met betrekking tot de analyse van lidmaatschappen wordt de analyse op verenigingsniveau waar mogelijk uitgevoerd voor meerdere jaren. Veranderingen op verenigingsniveau worden gerelateerd aan de demografische samenstelling van de buurten waarin de sportverenigingen zijn gevestigd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *