Deelproject 2

Betekenissen van lidmaatschap in sportverenigingen

 

In het tweede deelproject voeren we een verdiepende studie uit om verschillen en veranderingen in verenigingslidmaatschap te verklaren. We analyseren de betekenis die mensen geven aan verenigingslidmaatschap en lidmaatschapsorganisaties (loyaliteit, inzet, betrokkenheid) en gaan na in hoeverre deze betekenissen samenhangen met het organisatiebeleid en de organisatiepraktijken ten aanzien van lidmaatschapsvormen en vrijwilligerswerk. Ook onderzoeken we in dit deelproject in hoeverre en op welke wijze de keuze voor lidmaatschap van een vereniging samenhangt met de aard en samenstelling van de sociale groepen waarmee mensen zich verbinden en met de sociale netwerken waarin zij zich in het dagelijks leven begeven.

 

Om deze vragen te beantwoorden zetten wij een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden in. Er zullen interviews en enquêtes worden gehouden onder verenigingsleden, vrijwilligers en bestuursleden, aangevuld met observaties en documentenanalyse. Dit wordt gedaan bij acht sportverenigingen. In lijn met de algemene hypothese die aan het onderzoek ten grondslag ligt, worden deze acht verenigingen geselecteerd op basis van de mate van heterogeniteit en homogeniteit van de ledensamenstelling van de verenigingen en hun sociale omgeving, evenals op basis van de mate waarin zij succesvol zijn in het binden van verenigingsleden. De mate van homogeniteit en heterogeniteit wordt bepaald op basis van analyses in het eerste deelproject. Met die input worden in overleg met de sportbonden acht verenigingen geselecteerd zodat elke cel in onderstaand schema wordt gevuld. Op basis van theoretische overwegingen wordt besloten in hoeverre deze verenigingen uit verschillende takken van sport worden geselecteerd.

 

Per vereniging wordt een antropologisch geïnspireerd onderzoek verricht. Daartoe zal een AIO worden ondersteund door een onderzoeker die als embedded researcher bij de betreffende sportvereniging(en) en sportbond(en) dit onderzoek op locaties zal verrichten. Per geval en in overleg met de betreffende sportbond en -vereniging wordt nagegaan bij welke organisatie en in welke hoedanigheid (bijvoorbeeld verenigingsmanager) de embedded researcher gestationeerd wordt. In het kader van de Masterclass bieden wij ondersteuning aan de deelnemende sportbonden om verschillende methoden uit dit verdiepende onderzoek toe te passen op een groter aantal aangesloten verenigingen. Sportbonden kunnen daarbij gebruik maken van diverse formats, zoals interviewprotocollen en vragenlijsten. Ook zorgen wij voor de verwerking en analyse van enquêtes die bij aanvullende verenigingen worden uitgevoerd, mits deze op dezelfde wijze en in dezelfde periode plaatsvinden. Wel wordt van de sportbonden verwacht dat zij zelf de organisatie en uitvoering van interviews en enquêtes ter hand nemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *