Onze doelstellingen

In algemene termen geformuleerd, staat in dit onderzoek het probleem centraal hoe verschillen in ledenbinding van sportverenigingen en sportbonden – en ontwikkelingen hierin – kunnen worden begrepen en beïnvloed, en wat dat zegt over de veranderende betekenis van burgerschap en over de bijdrage van sport(verenigingen) aan de sociale cohesie in de Nederlandse samenleving. Deze vraag valt uiteen in verschillende deelvragen, met een beschrijvende, verklarende en interveniërende component:

 

  1. Welke verschillen en veranderingen doen zich voor in het lidmaatschap van sportverenigingen en sportbonden tussen socio-economische groepen en geografische eenheden, in welke zin en mate varieert dit naar tak van sport, en hoe hangen deze verschillen en veranderingen samen met sociale kenmerken van de buurt en regio waarin de verenigingen zich bevinden? Deze deelvraag staat centraal in het eerste deelproject dat wordt uitgevoerd vanuit het Departement Sociale Geografie & Planologie van de Universiteit Utrecht.
  2. Hoe zijn deze verschillen en veranderingen in het lidmaatschap van sportverenigingen te verklaren? a. Welke betekenissen geven verenigingsleden aan hun lidmaatschap? b. In hoeverre hangen deze betekenissen samen met het beleid van de vereniging ten aanzien van het lidmaatschap en de lidmaatschapsvormen die zij aanbiedt? c. In hoeverre hangen deze betekenissen samen met de aard en samenstelling van de sociale groepen waarmee mensen zich via lidmaatschap verbinden en met de sociale netwerken waarin zij zich in hun dagelijks leven begeven? Deze deelvraag staat centraal in het tweede deelproject en wordt uitgevoerd vanuit het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht.
  3. Via welke interventies kunnen sportorganisaties problemen van ledenbinding aanpakken, de betekenisgeving aan lidmaatschap en lidmaatschapsorganisaties beïnvloeden, en ‘gemeenschapsvormen nieuwe stijl ‘ ontwikkelen? Deze deelvraag staat centraal in het interventiegerichte onderzoek dat wordt opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd door het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht.

 

Op praktisch niveau willen we met dit onderzoek sportverenigingen en sportbonden helpen om beter te anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op bestaande instituties en bindingen in de sportwereld. In wetenschappelijk opzicht willen we nieuwe inzichten ontwikkelen over (veranderende) betekenissen van lidmaatschap en ledenorganisaties en de betekenis van (sport)verenigingen voor de civil society.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *